Verejné

Verejné obstarávanie

Výzvy na predkladanie ponúk:

Dodávka cloudovej infraštruktúry

Spoločnosť EMIS s.r.o., so sídlom Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 35 708 816 DIČ: 2020265016, IČ DPH: SK2020265016 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“ alebo „Prijímateľ“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku v projekte Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie zberu  priestorových dát, realizovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, kód projektu ITMS2014+: 313022U709 (ďalej len „Projekt“). Súčasťou projektu je o.i. využívanie cloudovej infraštruktúry na výpočtové operácie s priestorovými dátami.

Dňa 14.12.2020 zverejňuje Verejný obstarávateľ Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Dodávka cloudovej infraštruktúry“.

Lehota na predkladanie ponuk: 11.01.2021 do 14:00

Predmetom zákazky je Dodávka cloudovej infraštruktúry. Súčasťou dodávky predmetu zákazky je sprístupnenie funkčnej cloudovej infraštruktúry z jednotlivých požadovaných hardvérových a softvérových komponentov. Sprístupnenie cloudovej infraštruktúry musí byť zabezpečené do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Výzvu na predkladanie ponúk a jej prílohy si môžete stiahnuť na tomto dokumente – 03 vyzva cloudova infrastruktura web

Zmluvy:

Zmluva uzavretá s víťazným uchádzačom 26.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
  • Facebook
  • YouTube