Priemyselný softvér

Softvér

Vyvíjame softvéry pre rôznych zákazníkov, náš cieľ je precízna analýza, vďaka ktorej vieme byť v konečnom dôsledku spolu so zákazníkom úspešní.

Hlavné produkty:

  • ESID System Family – GIS pre majetkoprávne vysporiadanie a prácu s katastrálnymi dátami alebo inými vektorovými dátami
  • Forge Enterprise – softvér určený pre výrobné podniky
  • Persomis – dochádzkový systém
  • POD – registratúrny systém so schvaľovaním

Informačný systém FORGE Enterprise predstavuje komplexný modulárny informačný systém, ktorý slúži k evidovaniu toku informácií vo výrobnom podniku.
Jednotlivé moduly zabezpečujú spracovanie čiastkových údajov vstupujúcich alebo vystupujúcich z informačného systému, pričom jadro IS FORGE Enterprise ich zjednocuje čo umožňuje jednoduchý prístup k požadovaným údajom. Každý vonkajší vplyv je zaznamenaný a tým umožňuje tento systém informovať jeho užívateľov včas a presne.

Informačný systém PERSOMIS je systém evidencie dochádzky zamestnancov. Tento systém zabezpečuje evidenciu a sledovanie dochádzky zamestnancov, pričom princípom je označovanie každého príchodu zamestnanca do práce a odchodu zamestnanca z práce. Vyhodnotením týchto záznamov o dochádzke zamestnancov je možné získať denný, mesačný, resp. iný súhrn informácií o odpracovanej dobe zamestnanca. Systém prevádza automatický výpočet odpracovaného času zamestnancov pre zvolené časové obdobie a automatický výpočet nadčasov z vypočítaného odpracovaného času. Umožňuje tiež schvaľovanie odpracovaného času, nadčasu, časového konta a príplatkov zamestnanca za daný deň.
Oprávnený užívatelia majú prístup k zadaniu výslednej mesačnej rekapitulácie hodín zamestnancov.

Informačný systém POD – Podnikový obeh dokladov predstavuje komplexný systém pre automatizovanú správu registratúry v organizácii. Umožňuje evidovať doklady, t.j. registratúrne záznamy, v papierovej i elektronickej podobe. Dokáže zabezpečiť jednotný postup pri manipulácii s týmito záznamami, automatické evidovanie, obeh, spracovávanie, uchovávanie, sprístupňovanie a vyraďovanie registratúrnych záznamov/spisov. Sleduje aktuálny stav vybavenia dokladov/záznamov, ako aj plnenie a dodržiavanie termínov.

  • Facebook
  • YouTube