GIS

Wikipédia o GIS:

Geografický informačný systém (GIS) je informačný systém na získavanie, ukladanie, analyzovanie a manažovanie dát a príslušných vlastností, ktoré sú priestorovo viazané k Zemi. Inak povedané, je to počítačový systém schopný integrácie, uchovávania, úpravy, analýzy, zdieľania a zobrazovania geografických informácií.

Alebo veľmi jednoducho pracujeme s dátami, ktoré sú okolo nás a tie spájame s ďalšími informáciami do jedného celku. U nás ma každý údaj, každé spojenie s priestorom nahrádza veľmi veľké množstvo excelových tabuliek do čitateľnej podoby.

– ESID System GIS – moderný nástroj s mapovým oknom

– GIS portál – ultratenký klient pre široké masy

– Geomedia Portal – Geospatial Portal je webová mapová aplikácia, ktorá môže byť využívaná na vyhľadávanie, prehliadanie, analýzu a prístup k priestorovým údajom a webovým službám publikovaným prostredníctvom Intergraph serverových produktov alebo produktami tretích strán. Geospatial Portal integruje údajové zdroje do 2D alebo 3D mapového okna s jednoduchou navigáciou.

– Geomedia SDI – Geospatial SDI je interoperabilná a škálovateľná priestorová údajová infraštruktúra zabezpečujúca katalogizáciu a poskytovanie priestorových údajov prostredníctvom internetu. Toto riešenie je navrhnuté pre poskytovateľov údajov, ktorí potrebujú spravovať a zabezpečovať prístup k údajom využitím webových služieb.

– Geomedia WebMap – GeoMedia WebMap je produkt na online vizualizácie máp a analýzy. Umožňuje používateľom vytvárať výkonné geopriestorové webové aplikácie – či už interaktívne webové stránky, alebo programovateľné webové služby (Web Services). Tieto webové aplikácie poskytujú prístup v reálnom čase ku geopriestorovým dátam, ktoré Vaša organizácia vlastní, alebo ku dátam z iných organizácií,ktoré sa tieto rozhodli sprístupniť prostredníctvom metód priemyselných štandardov.

– Geomedia SmartClient – GeoMedia Smart Client dopĺňa desktopový GIS zapojením väčšieho počtu používateľov do pracovných procesov organizácie. Pokročilá geopriestorová funkcionalita umožňuje bežným používateľom vytvárať a editovať údaje a mapy, využívať inteligentný snapping, poznámkovú vrstvu a tvoriť jednoduché priestorové dopyty bez toho, aby sa museli spoliehať na GIS špecialistu. Bežní používatelia tak majú vďaka Smart Clientovi inteligentným spôsobom dostupnú pokročilú GIS funkcionalitu.

– Geomedia – GeoMedia je nástroj na správu GIS, ktorý zabezpečuje maximálne využitie hodnoty priestorových údajov a ich integráciu do zrozumiteľných výstupov. Umožňuje simultánny prístup k priestorovým údajom rôznych formátov a zjednocuje ich do jedného mapového okna kvôli efektívnosti analýz, spracovania, prezentácie a zdieľania. Dynamická funkcia analýz zabezpečuje spojenie jednotlivých procesov analýzy tak, aby výsledky jednej analýzy boli zároveň vstupom do ďalšieho procesu. Výsledky sú dynamicky aktualizované podľa zmeny údajov. Geomedia tiež poskytuje možnosť prepojenia so softvérom ERDAS IMAGINE, ktorým zabezpečuje tvorbu vektorových vrstiev založených na presne spracovaných leteckých alebo satelitných snímkach.

– ERDAS Apollo – ERDAS Apollo poskytuje rozsiahleho údajového správcu, analytický a poskytovací systém umožňujúci organizáciám katalogizovať, vyhľadávať, spracovávať a bezpečne publikovať veľký objem priestorových a aj nepriestorových údajov. ERDAS Apollo poskytuje komponenty na publikovanie rastrových dát a takisto rozsiahly systém schopný dynamicky editovať údaje a metaúdaje, vykonávať analýzy a následne z nich získavať informácie.

– ERDAS Imagine – Profesionáli v oblasti diaľkového prieskumu Zeme potrebujú každý deň spracovať rozsiahle množstvo snímkových údajov, pričom sa často využívajú softvér a doplnkové aplikácie navrhnuté na iné účely , ktoré vytvárajú ďalšie problémy pri riešení. ERDAS IMAGINE ponúka riešenie, ktoré ušetrí čas a peniaze, rovnako zlepší možnosti analýzy snímok a to všetko v rámci jednej softvérovej aplikácie.

– IMAGINE Station – Softvérová sada ImageStation umožňuje vykonávať digitálne fotogrametrické pracovné postupy, vrátane tvorby projektov, určovanie orientácie, triangulácie, zber 3D prvkov a ich editáciu, tvorbu a editáciu digitálneho modelu terénu (DMT) a tvorbu ortofoto produktov použitím leteckých a satelitných snímok. ImageStation je špeciálne navrhnutý pre rozsiahlu fotogrametriu, mapovanie a pre zákazníkov, ktorí potrebujú transformovať obrovské množstvo surových priestorových dát do využiteľnej podoby.

– IMAGINE Photogrammetry – IMAGINE Photogrammetry (v minulosti Leica Photogrammetry Suite – LPS) je kompletná fotogrametrická sada nástrojov na trianguláciu, tvorbu terénnych modelov, produkciu ortomozaiky a zber 3D prvkov. Precízne automatické merania, zachovanie presnosti a flexibilné operácie ako napríklad terénna editácia a zber prvkov. IMAGINE Photogrammetry zvyšuje produktivitu, pričom zaisťuje vysokú presnosť. IMAGINE Photogrammetry ponúka širokú paletu prídavných modulov, adaptuje sa pre špecifické potreby organizácie, poskytuje procesné pracovné postupy a je plne integrovaný v rámci prostredia ERDAS IMAGINE.

  • Facebook
  • YouTube