ESID family

ESID Family

Rodina GIS produktov, ktorá je primárne mierená na majetkoprávne vysporiadanie, prácu s katastrom a inými vektorovými a rastrovými dátami. Podstatou informačného systému je ponúknuť klientom silný nástroj na správu tak citlivých dát ako sú informácie o vlastníctve pozemku, stavby resp. inej nehnuteľnosti ich cien atď. V závislosti od verzie softvéru vieme zákazníkovi ponúknuť komplexnú službu pri výkupoch, odpredajoch a pri správe nehnuteľností cez grafiku katastra nehnuteľností, zrýchlenej tvorby zmlúv nehnuteľného majetku a geometrických plánov, identifikovaní rôznych sprievodných údajov až po historické zmeny vo vlastníctve za vybrané obdobia.

 • ESID System GIS – moderný nástroj s mapovým oknom
 • ESID System Locator – mobilný GIS pre OS Android
 • ESID Geoportal – ultratenký klient v prehliadači na rôznych platformách
 • ESID NOTIFY CENTER – notifikačné centrum pre ESID System GIS
 • ESID ASSETS – evidencia a údržba technologických zariadení
 • ESID ASSETS Pro – evidencia a údržba technologických zariadení so zaručeným elektronickým podpisom

Informačný systém ESID System slúži na evidenciu nehnuteľností. Podstatou informačného systému je ponúknuť klientom silný nástroj na správu tak citlivých dát ako sú informácie o vlastníctve pozemkov a iných nehnuteľností. V závislosti od verzie softvéru vieme zákazníkovi ponúknuť komplexnú službu pri výkupoch, predajoch a pri správe nehnuteľností. IS ESID System je postavený nad databázovým serverom Microsoft SQL Server a využíva najnovšie technológie v oblasti zabezpečenia údajov. ESID System ponúka riešenie na preplácanie pozemkov, výkupy pozemkov, ich zlučovanie ako aj delenie takým spôsobom, že uchováva celú históriu transakcií s týmito dátami tak, že formuje jednotlivé verzie pohybov.
Z pohľadu spoločností jednoznačne uľahčuje správu nehnuteľností a automatizuje tvorbu daňových priznaní. Z pohľadu výberu dane v obciach a organizáciách zasa napomáha sprehľadniť výber daní a plánovanie výšky dane. Systém podľa evidencie druhov pozemkov automaticky prepočíta výber dane a tým získava klient presný obraz o predpokladanom výnose. Taktiež systém automaticky vytlačí podklad, ktorý je potrebné platcovi dane poslať a sleduje, či už bol poplatok za daň od platcu dane pripísaný na účet obce.

V evidencii geometrických plánov evidujeme v systéme skenované geometrické plány alebo geometrické plány v akejkoľvek podobe, pričom niektoré formáty sa otvárajú a spracovávajú priamo v informačnom systéme ESID System. Pre tieto operácie využívame integrované prostredie Geomedia. Pri vyhľadávaní na geometrickom pláne podľa zvolených kritérií dokáže systém zmeniť farbu jednotlivých hraníc pozemkov na požadovaný prehľad, či už podľa výkupu, pozemkov so zmluvami, bez zmlúv alebo podľa druhov pozemkov.

ESID NOTIFY CENTER – modul pre systém ESID System GIS, ktorý slúži na distribúciu a notifikáciu používateľov programovej rodiny ESID System GIS. Notifikačné centrum je viazané na všetky dáta cez celý systém a tieto dáta inteligentnou formou prezentuje do notifikácie, ktorá upozorní používateľa na napríklad vypršanú zmluvu, neuhradenú zmluvu, začiatok plnenia zmluvy a podobne.

ESID ASSETS/ ESID ASSETS Pro – evidencia a údržba technologických zariadení

 • Evidencia technologických zariadení
 • Evidencia pracovných postupov
 • Evidencia prehliadok, údržby a opráv
 • Generovanie tlačových výstupov
 • Vzájomné prepojenie s ESID System Locator
 • * Verzia PRO s elektronickým zaručeným podpisom