CLOUD APAmaps

CLOUD APAmaps

Cloudová služba pre precízne poľnohospodárstvo a vinárstvo.

 • Nahrajte dáta z leteckého snímkovania.
 • Analyzujte vývoj plodín.
 • Exportujte do navigácie.
 • Zdieľajte a konzultujte s ostatnými kolegami v agro oblasti.

APAMAPS slúži na spracovanie a analýzu poľnohospodárskych leteckých snímok. Ide o cloudové riešenie určené predovšetkým pre poľnohospodárov vlastniacich UAV a spoločnosti, ktoré poľnohospodárom službu leteckého snímkovania ponúkajú. Po spracovaní surových fotografií na našich serveroch sú grafické výstupy v podobe máp a analytické nástroje pre ich vyhodnocovanie dostupné z každého zariadenia s prístupom na internet.

 • Formát vstupných fotografií JPEG alebo TIFF.
 • Spracovanie fotografií online bez nárokov na vlastný hardware.
 • Archív vstupných aj výstupných dát.
 • Georeferencované výstupy vo forme ortofotomáp a vegetačných indexov.
 • Výber podkladovej mapy (štandardná, topografická, satelitná).
 • Jednoduché zdieľanie výstupov cez URL.
 • Evidencia leteckého vybavenia.
 • Plánovanie letu, export plánu letu do UAV a evidencia letov.
 • Evidencia svojich zákazníkov.
 • Sprístupňovanie finálnych máp a reportov svojim zákazníkom.
 • Pokročilé nástroje na meranie a analyzovanie vegetačných indexov.
 • Možnosť práce s viacerými výstupmi naraz (v priestore aj v čase).
 • Vytváranie vlastných reportov, poznámok a bodov záujmu.

 • Facebook
 • YouTube