O nás

EMIS s.r.o.

EMIS je poskytovateľ IT služieb a produktov s vyše pätnásť ročnou históriou pôsobenia v odvetví informačných technológií. EMIS ponúka svojim klientom komplexné riešenia z oblastí IT služieb, softvérového vývoja a poradenstva. Hlavnou oblasťou sa pre nás stali GIS – geografické informačné systémy.

Počas nášho pôsobenia na trhu sme sa stali stabilným partnerom v oblasti geografických informačných systémov pre rôzne významné spoločnosti, či už malé firmy alebo veľké nadnárodné spoločnosti, tak vo forme hlavného dodávateľa technológie ako aj subdodávateľa pre rôzne časti komplexných informačných systémov. Naše produkty sú integrované na rôzne systémy ako napríklad SAP, BI, registratúrne systémy, vnútropodnikové schvaľovacie systémy a podobne.

Vďaka naším partnerom a dlhoročným skúsenostiam sme sa stali nezávislí na platformách a tak zákazníkovi vieme ponúknuť ideálne riešenie za rozumné financie tak, aby spĺňalo jeho požiadavky.
Práve dlhoročná spolupráca s rôznymi typmi organizácií a skúsenosti v tejto oblasti z nás robia spoľahlivého partnera pre tvorbu komplexných informačných systémov.

Naše produkty využíva množstvo firiem a aj vďaka našim technológiám a spoľahlivosti sa naši klienti môžu sústrediť na svoju prácu a vedieť, že v prípade nových požiadaviek majú partnera, ktorý s najvyšším dôrazom na spokojnosť klienta ponúkne vhodné myšlienky, ktoré dokáže zapracovať do spoločných informačných systémov.

V našich produktoch pracujeme s rôznymi technológiami, medzi najvýznamnejšie patria napríklad Intergraph, OpenStreetMap, GeoServer, SAP, Microsoft SQL atď.

Poslaním spoločnosti je pôsobiť na poli informačných technológií a so svojim odborným a ľudským potenciálom:

 • vyvíjať produkty, ktoré sú schopné po obsahovej aj technologickej stránke plne konkurovať najlepším systémom
 • poskytnúť svojim zákazníkom produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektívnosť práce a konkurencieschopnosť na trhu
 • zapájať sa do odborných diskusií a zúčastňovať sa na tvorbe trendu vývoja IT
 • ústretovosť a rýchlosť v riešení problémov klientov
 • dlhodobá spokojnosť zákazníkov

V súlade s ISO 9001:2015 je naším cieľom:

 • rešpektovať zavedený systém kvality podľa normy ISO 9001:2015 a zdokonaľovať riadenie a efektívnosť celého systému s dôrazom na zlepšovanie jednotlivých procesov. Oboznamovať zamestnancov s politikou kvality a zabezpečovať jej implementáciu
 • zaistiť dostatok informácií a rozvíjať povedomie zamestnancov o procesnom prístupe, riadení rizík a efektívnom vykonávaní jednotlivých procesov a činností
 • na základe identifikácie potrieb zákazníka premietať jeho požiadavky do interných procesov a vytvárať produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou a mierou spokojnosti zákazníka
 • neustále zlepšovať kvalitu svojich produktov, služieb, procesov a zavedeného SMK v súlade s požiadavkami legislatívy, príslušných noriem a očakávaniami zákazníkov
 • realizovať všetky činnosti pre dosiahnutie plnenia podnikovej stratégie a zabezpečenia stability a konkurencieschopnosti s cieľom eliminovania rizík, vytvorenia dôvery a rešpektu zákazníkov tak, aby meno spoločnosti bolo synonymom spoľahlivosti a kvality
 • zvyšovať efektivitu využívania zdrojov a zabezpečovať vysokú kvalitu a spoľahlivosť vykonávanej práce. Udržiavať vysokú kompetentnosť zamestnancov, ich motiváciu ku zvyšovaniu odbornej úrovne a iniciatívnemu plneniu úloh
 • skvalitňovať úroveň komunikácie a spätnej väzby medzi zainteresovanými stranami s cieľom sledovania ich potrieb a očakávaní. Rozvíjať a modernizovať infraštruktúru
 • napĺňať zámery tejto politiky k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán – vlastníkov, zákazníkov, zamestnancov, regulačných orgánov, finančných inštitúcii aj okolia spoločnosti

EMIS s.r.o. ponúka:

 • dodávky GIS – geografických informačných systémov
 • dodávky aplikačného programového vybavenia pre riadenie výroby
 • zabezpečovanie nábehu podnikových informačných systémov
 • riadenie a poradenstvo v oblasti softvérovej analýzy, vývoja a reevidovaní IT služieb
 • letecké fotografovanie a video
 • služby v oblasti diaľkového prieskumu zeme
 • služby v oblasti precízneho poľnohospodárstva a vinárstva
 • servisné, školiace a iné služby pri prevádzke systémov
 • analýzy, projekty a tvorba programového vybavenia podľa špecifických požiadaviek odberateľa
 • údržbu programového vybavenia podľa vývoja legislatívy
 • telefónne poradenstvo – “hot-line”
 • komplexné dodávky a servis výpočtovej techniky
 • systémové služby, návrhy a realizácia sietí a infraštruktúry
 • počítačové audity
 • outsourcing IT
 • WebGIS Space
 • letecké práce
 • mobilné mapovanie
 • geodetické práce
 • 3D skenovanie

 • Facebook
 • YouTube